Noci88

Step 1

 Hướng dẫn cách chơi Number Game - How to Bet (Number Game - Cách chơi)

From the Sport Menu found at the left side of the Home page, choose Number Game.

bong888 ca cuoc bong da

Từ đơn thể thao tại vị trí bên trái của trang chủ ,chọn Number Game.

Đổi biệt danh trong tài khoản để đăng nhập bong88

Step 2

 Hướng dẫn cách chơi Number Game - How to Bet (Number Game - Cách chơi)

Select the bet type of your choice from the tabs at the top of the page or from the Number Wheel listed below.

Chọn loại cược bạn chọn từ các tab ở đầu trang hoặc từ Bánh xe số được liệt kê bên dưới.

Step 3

 Hướng dẫn cách chơi Number Game - How to Bet (Number Game - Cách chơi)

Then, click on the “Odds” corresponding to your selected outcome of that bet type. Besides of that, you can also click on single balls.

Sau đó, nhấp vào “Tỷ lệ cược” tương ứng với kết quả bạn đã chọn của loại cược đó. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhấp vào các quả bóng đơn.

Step 4

 Hướng dẫn cách chơi Number Game - How to Bet (Number Game - Cách chơi)

“Quick Bet” panel will appear right around the odds you just clicked. You can either enter your stakes here or see the left-hand side Bet Slip for more details of the ticket.

Một bảng “Đặt cược nhanh” sẽ xuất hiện ngay xung quanh tỷ lệ cược bạn vừa nhấp. Bạn có thể nhập tiền cược của mình tại đây hoặc xem Bảng cược bên trái để biết thêm chi tiết về vé.

https://bong88.de/cac-tai-khoan-dung-thu-bong88/

Step 5

 Hướng dẫn cách chơi Number Game - How to Bet (Number Game - Cách chơi)

Double-check all details before clicking on the “Process Bet” button below the box. If you make any errors, click on the “Cancel” button to reset your selections.

Alternatively, you can click ‘Bet’ or the buttons on ”Quick Bet” panel to process the bet.

Kiểm tra kỹ tất cả các chi tiết trước khi nhấp vào nút “Xử lý Đặt cược” bên dưới hộp. Nếu bạn mắc bất kỳ lỗi nào, hãy nhấp vào nút “Hủy” để đặt lại lựa chọn của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào “Đặt cược” hoặc các nút trên bảng “Đặt cược nhanh” để xử lý đặt cược.

Step 6

 Hướng dẫn cách chơi Number Game - How to Bet (Number Game - Cách chơi)

Once your click on “Process Bet” or buttons on “Quick Bet” panel, a prompt (“Confirm Bet?”) for confirmation of your bet will be shown. Click “Yes” to proceed (or press “Enter/Return” on your keyboard), or “No” to modify your stakes.

Khi bạn nhấp vào “Xử lý đặt cược” hoặc các nút trên bảng “Đặt cược nhanh”, một lời nhắc (“Xác nhận đặt cược?”) Để xác nhận đặt cược của bạn sẽ được hiển thị. Nhấp vào “Có” để tiếp tục (hoặc nhấn “Enter / Return” trên bàn phím của bạn) hoặc “Không” để sửa đổi tiền cược của bạn.

Step 7

Hướng dẫn cách chơi Number Game - How to Bet (Number Game - Cách chơi)

If you click “Yes”, your bets details will be sent to us to process. You can check the status of your bet by clicking on the “Bet List” button besides of “Bet Slip” or, at the top of the page.

Nếu bạn bấm vào nút “YES”, chi tiết cược của bạn sẽ được chuyển đến chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đặt cược của bạn bằng cách nhấn vào nút “Bet List” ở phía trên cùng của trang.

Step 8

 Hướng dẫn cách chơi Number Game - How to Bet (Number Game - Cách chơi)

To see results, click the “Result” button found at the top of the screen.

Để xem lại Kết quả, nhấp vào nút “Result” ở phía trên của màn hình.

Classic Shop

Trả lời